Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet

Her finner du Arbeidstilsynets godkjenning.


Vår visjon:

HAVA BHT - medspiller for et best mulig arbeidsmiljø!


Vi er tilknyttet Virke BHT, et landsdekkende nettverk av godkjente bedriftshelsetjenester arrangert av Hovedorganisasjonen Virke.

Tjenestetilbudet

Her finner du mer detaljert informasjon om de enkelte deler av tjenestetilbudet vårt. Tjenestene er basert på Forskrift om organisering, ledelse og medvirning § 13-2 som beskriver arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenester.

 • HMS-aktivitetsplan (HMS-handlingsplan)
  En forpliktende skriftlig avtale mellom den enkelte virksomhet og HAVA BHT som beskriver hvilke oppgaver HAVA BHT skal utføre i virksomheten kommende år.
  Planen utarbeides i møte der arbeidsgiver, representant for ansatte og HAVA BHT deltar. Planen er forankret i lovkrav om arbeidsgivers bruk av BHT.

 • Kartlegging og riskovurdering
  Tilbudet omfatter kartlegging av fysiske arbeidsmiljøfaktorer; støymålinger, lysmålinger, inneklimamålinger, risikoanalyser, vernerunder og ergonomiske arbeidsplassvurderinger.

  Ved kartlegging av psykososiale arbeidsmiljøfaktorer benyttes intervju, spørreskjemaundersøkelser og diverse metoder for gruppesamtaler.

 • AMU- og arbeidsmiljømøter
  HAVA BHT deltar på møter i arbeidsmiljøutvalg ogmøter med vernetjenesten, personalmøter eller andre fora i virksomheten der arbeidsmiljøsaker står på dagsorden.

 • HMS-systemer
  HAVA BHT bistår med å utarbeide forslag til oppbygging av HMS-systemer og forslag til retningslinjer og instrukser i tilknytning til  HMS-systemet. Regelmessig gjennomgang og systemrevisjon  er også en del av vårt tilbud. Opplæring av arbeidstakere og arbeidsgivere i bruken og forståelsen av at HMS-systemet er en viktig del av HMS-arbeidet.
 • Innkjøp, ombygging og nybygg
  Tilbudet omfatter bistand når det gjelder å utarbeide kravspesifikasjoner i forhold til Arbeidstilsynets krav. Alternative løsninger vurderes utfra arbeidsmiljø- og helsemessige kriterier. Individuell tilpasning av utstyr og veiledning på arbeidsplass er HAVA BHTs tjenestetilbud.

 • Omorganisering og endring
  Ved omorganisering og endring skal arbeidsgiver kartelegge hvilke konsekvenser det kan få for arbeidsmiljøet. HAVA BHT kan bistå i denne prosessen. Hvilke reaksjoner er normale? Hvilke faktorer er med på å gjøre endringen forutsigbar og håndterbar? Hvem skal med i slike prosesser? Dette er noen av spørsmålene det er viktig å søke svar på.

 • Oppfølging ved sykefravær
  Arbeidmiljørettet:
  HAVA BHT bistår med å utarbeide retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Vi deltar i utvalg, analyserer sykefraværsdata og informerer om IA-avtalen. HAVA BHT tilbyr opplæring av ledere i forhold til å gjennomføre sykefraværssamtaler. Kartlegging av årsaker til sykefravær hører naturlig med i sykefraværsarbeidet.

  Individrettet:
  HAVA BHT  gjennomfører målrettete helsesamtaler i forhold til sykefravær og deltar når arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det på lovbestemt dialogmøte 1. HAVA BHT kan bistå med å etablere samarbeid mellom behandlende lege, Nav og den sykemeldte. HAVA BHT kan vurdere arbeidsevne, og gi råd i forhold til graderte sykmeldinger. Vi kan bistå med tilpasning av arbeidsplasser og arbeidssituasjoner for personer med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne. Evaluering av tilretteleggingstiltak er en nødvendig del av sykefraværsoppfølgingen.

 • Rusmiddelproblematikk - AKAN arbeid
  Arbeidsmiljørettet:
  HAVA BHT bistår med å utarbeide rusmiddelpolecy og retningslinjer for AKAN-arbeidet i den enkelte virksomhet. Opplæring av arbeidsledere/arbeidstakere i å avdekke rusmiddelproblemer er en del av vårt tjenestetilbud. HAVA BHT kan delta i AKAN-utvalg.
  Individrettet:
  HAVA BHT kan legge til rette for å følge opp individuelle AKAN-avtaler og bistå i samarbeidet mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og behandlingssentra.

 • Kurs og opplæring
  Opplæring av arbeidstakere i å ta vare på egen helse i arbeidssituasjonen er en sentral del av vårt tjenestetilbud. Kursene har til hensikt å gi økt kunnskap om sammenhengen mellom arbeid og helse. Vi holder også kurs med fokus på arbeidsmiljø der kommunikasjon, struktur/ organsiering, kultur og medvirkoming er sentrale tema. Vi lager skreddersydde kursopplegg i samarbeid med bedriftene. Mer detaljert informasjon finnes på menyen under kurs / fellesarrangement.

 • Uønskete hendelser/ arbeidsulykker
  HAVA BHT bistår med en vurdering i forhold til risiko for arbeidsulykker, vold, ran o.l. Vi kan sørge for at bedriften har retningslinjer og kunnskap om hvordan ulykker skal varsles og meldes. Vi gir råd i forhold til beredskap, førstehjelpsutstyr og alle tiltak som forhindrer ulykker eller begrenser ulykkesomfang. HAVA BHT driver opplæring i tilpasset førstehjelp. Oppfølging av enkeltansatte etter at alvorlige hendelser er skjedd kan være en del av vårt totale tjenestetilbud.

 • Konflikthåndtering/ mekling
  HAVA BHT gir opplæring i hvordan arbeidsmiljøkonflikter kan forebygges og håndteres. HAVA BHT kan bistå i kartlegging og samtaler etter avtale.

 • Arbeidshelseundersøkelser
  Målrettede arbeidshelseundersøkelser har til formål å følge arbeidstakernes helseutvikling i forhold til risikofaktorer i arbeidsmiljøet over tid. Råd og veiledning i å ivareta egen arbeidshelse står sentralt. Omfanget av undersøkelsen er avhengig av yrkesgruppe og risikofaktorer. I etterkant av arbeidshelseundersøkelsen mottar arbeidsgiver en tilbakemelding i form av rapport/ bekreftelse. Personvern og taushetsplikt blir ivaretatt. Rapporten inneholder anbefalinger om hvilke forhold og tiltak som bør prioriteres i det videre HMS-arbeidet i virksomheten.


Arrangementkalender

Fullstendig arrangementskal.

Kontakt oss

Tlf. 32 08 63 80
E-post: post@hava.no

Adresser og kontaktinfo

Webløsning levert av Bewide AS. Publisert med WideCMS